Version: 2.0.0rc3

nonebot.message

本模块定义了事件处理主要流程。

NoneBot 内部处理并按优先级分发事件给所有事件响应器,提供了多个插槽以进行事件的预处理等。

def event_preprocessor(func)

 • 说明

  事件预处理。装饰一个函数,使它在每次接收到事件并分发给各响应器之前执行。

 • 参数

  • func ((Any, **Any) -> Any | (Any, **Any) -> Awaitable[Any])
 • 返回

  • (*Any, **Any) -> Any | (*Any, **Any) -> Awaitable[Any]

def event_postprocessor(func)

 • 说明

  事件后处理。装饰一个函数,使它在每次接收到事件并分发给各响应器之后执行。

 • 参数

  • func ((Any, **Any) -> Any | (Any, **Any) -> Awaitable[Any])
 • 返回

  • (*Any, **Any) -> Any | (*Any, **Any) -> Awaitable[Any]

def run_preprocessor(func)

 • 说明

  运行预处理。装饰一个函数,使它在每次事件响应器运行前执行。

 • 参数

  • func ((Any, **Any) -> Any | (Any, **Any) -> Awaitable[Any])
 • 返回

  • (*Any, **Any) -> Any | (*Any, **Any) -> Awaitable[Any]

def run_postprocessor(func)

 • 说明

  运行后处理。装饰一个函数,使它在每次事件响应器运行后执行。

 • 参数

  • func ((Any, **Any) -> Any | (Any, **Any) -> Awaitable[Any])
 • 返回

  • (*Any, **Any) -> Any | (*Any, **Any) -> Awaitable[Any]

async def handle_event(bot, event)

 • 说明

  处理一个事件。调用该函数以实现分发事件。

 • 参数

  • bot (Bot): Bot 对象

  • event (Event): Event 对象

 • 返回

  • None
 • 用法

  import asyncio
  asyncio.create_task(handle_event(bot, event))